مواد

متعادل سازی بینایی برندها با سازگاری بسته ها می تواند تأثیر زیادی در مواد استفاده شده برای بسته شما داشته باشد. ما بسته بندی زیست محیطی ، مواد شیشه ای را می توان در بسته های سهام استفاده کرد ، و ما خوشحالیم که بر اساس نیازهای مارک های شما در مورد انتخاب و تزئین مواد مشاوره و راهنمایی می کنیم.

Home -Material

شیشه

شیشه یک جامد آمورف غیر بلوری است که اغلب شفاف است. شیشه را می توان به روش های بیانی سازی قالب و تزئین کرد ، و مقاومت شیمیایی عالی و ویژگی های مانع برای بسته بندی دارد.