تضمین کیفیت

سیاست کیفیت ما

این سیاست Kemig Glass برای حفظ کیفیت بالای خدمات و محصولات خود است.

هدف ما ارائه محصولات و خدمات مرتبط است. که بیش از انتظارات مشتریان ما است.

کلیه محصولات و خدمات با الزامات مشتریان مطابقت دارند. این کار با حفظ ارتباط نزدیک با مشتریان و تشویق به برقراری ارتباط خوب انجام خواهد شد.

مدیریت عالی باید اطمینان حاصل کند که این بیانیه کیفیت متناسب با سازمان است و توسط:

● ارائه چارچوبی برای ایجاد و بررسی اهداف مدیریت و کیفیت.
the سیاست ها و رویه های درون سازمان را ابلاغ کنید.
● ارائه آموزش و توسعه کارمندان و استفاده از بهترین روش ها.
feedback دریافت بازخورد مشتری و بهبود مستمر فرآیندهای متناسب با نیازهای سازمان. بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت مطابق با ISO 9001: 2015.